ned. maj 28th, 2023

RAK objavio javne konsultacije za Distribuciju

U skladu sa zaključkom sa 47. sjednice Vijeća Agencije, Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) daje na javne konsultacije nacrt Pravila xx/2020 o distribuciji audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija. Ovim Pravilom se propisuju uslovi i postupak izdavanja dozvole za distribuciju audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija u Bosni i Hercegovini putem javnih elektronskih komunikacijskih mreža i sistema, nezavisno od tehnologije i medija prenosa, kao i prava i obaveze pružaoca usluge distribucije sadržaja audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija u Bosni i Hercegovini.

Komentari na nacrt Pravila mogu biti dostavljeni najkasnije do 31.01.2020. godine, putem pošte na adresu: Regulatorna agencija za komunikacije, Mehmeda Spahe 1, 71 000 Sarajevo, ili putem elektronske pošte na e-mail adresu info@rak.ba sa naznakom „Za javne konsultacije: Pravilo xx/2020 o distribuciji audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija”.