ned. maj 28th, 2023

Pismo ministru prometa i komunikacija u vezi digitalizacije

Upravni odbor PEM-a obratio se i Ministru komunikacija i prometa BiH i zatražio uključivanje u problematiku vezanu za uvođenje digitalizacije u BiH:

Poštovani gospodine Ministre,

U nastavku Vam dostavljamo dopis kojeg smo poslali Regulatornoj agenciji za komunikacije, a na temu nejasnoća i, po našem mišljenju, velikih problema za značajan broj televizija u Bosni i Hercegovini. Naš je stav da je digitalizacija emitovanja televizijeksog programa nužna i treba je čim prije realizovati. Ali, procedure digitalizacije ne smiju pogasiti ili ekonomski urušiti veći broj televizija u BiH, što će se desiti u ovom slučaju.

Dopis dostavljen Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH slijedi:

Hvala Vam na organizaciji sastanka održanom u Sarajevu 30.01.2020. godine. Prije tog sastanka smo Vam dostavili u pisanom obliku neke naše dileme i pitanja, te smo očekivali da ćemo nakon ovog sastanka bez nejasnoća ući u proces digitalizacije. Međutim, nakon ovog sastanka imamo još više dilema i problema u razumjevanju procesa realizacije MUX C. Jasno Vam je o čemu se radi jer su ova pitanja i dileme na sastanku prezentovali predstavnici televizija koji su bili prisutni. Stoga Vam se i obraćamo ovim Zahtjevom u namjeri da prije realizacije bilo kojeg oblika digitalizacije riješimo probleme koji mogu biti katastrofalni za veći broj televizija u BiH.

Jasno nam je da je nužno sprovesti proces digitalizacije emitovanja tv programa, to je i naš interes i to pozdravljamo. Ali se protivimo bilo kojem obliku digitalizacije koji će biti jedini uzrok gašenja većeg broja televizija u Bosni i Hercegovini. Digitalizacija koju realizujete može biti direktni ili indirektni uzrok gaženja većeg broja televizija u BiH. Direktni uzrok je da televizija ne može ući u proces digitalizacije, čime gubi publiku, a to dovodi do programskog, društveno-uticajnog, konkurentskog i ekonomskog slabljenja televizije što uzrokuje gašenje iste. Indirektni uzrok je televizija uđe u proces digitalizacije po vrlo visokim troškovima distribucije koji nisu adekvatni tržištu BiH, pa će se ekonomski oslabiti u narednim godinama i na kraju ugasiti. Kako smo rekli na sastanku kod Vas, Regulatorna agencija za komunikacije ne smije dozvoliti ovaj slijed događaja i mora televizijama u BiH omogućiti proces digitalizacije koji je prihvatljiv velikoj većini.

Direktor RAK-a nam je ponovio koji je za televizije značaj biti u sistemu digitalnog terestrijalnog emitovanja putem nekog MUX-a. To je značaj: biti ili ne biti. To se slažemo. Neprisustvo u nekom sistemu MUX-a, ili kašnjenje za drugim televizijama koje jesu u digitalnom emitovanju, znači veliko konkurentsko zaostajanje, gubitak publike i prihoda, te na kraju i gašenje.

Molimo Vas i tražimo, da proces digitalizacije ide na način da je svim televizijama omogućeno da u isto vrijeme uđu u neki MUX, u digitalno emitovanje na nekom teritorijalnom nivou. To ne omogućava MUX C. Raditi digitalizaciju samo na nivou 9 digitalnih zona (i kombinaciji istih do nacionalnog nivoa), a da istovremeno niste omugućili digitalne podzone, znači da dovodite preko 60% bh televizija u situaciju da ne mogu biti dostupne stanovništvu putem terestrijalnog emitovanja. Digitalne podzone su nužne i moraju se staviti u funkciju u isto vrijeme kada se omogući digitalno emitovanje u devet digitalnih zona. Stoga se protivimo da realizujete projekt MUX C na način kako ste nama prezentirali na sastanku 30.01.2020. godine. Dovoljno argumenata za ovaj stav ste dobili od više televizija koje su Vam se obratile na sastanku. Te argumente nećemo ponavljati u ovom dopisu jer bi isti bio na mnogo stranica.

Molimo Vas i tražimo, da proces digitalizacije, pogotovo za digitalne podzone, ima cijene zakupa/emitovanja koje su u skladu sa tržištem medija u BiH. U više navrata u proteklim godinama Regulatorna agencija je našim televizijama saopštila da cijena ulaska u sistem digitalnog terestrijalnog emitovanja za istu zonu neće biti mnogo veća od cijene sadašnjih troškova održavanja analognog emisionog sistema. Na sastanku ste imali više primjedbi na ovu temu. Cijena digitalnog emitovanja, posebno za digitalne podzone, mora biti u skladu sa tržišnim potencijalom bh televizija i u dogovore oko cijene trebate uključiti televizije kao korisnike. Niste napravili javne konsultacije prilikom donošenja cjenovnika za emitovanje u MUX-u C. Niste napravili i usvojili odluku o graničnim cijenama kako je bilo i planirano. Molimo Vas i tražimo da radite u ovom pravcu, a sa ciljem zaštite i unapređenja medijske industrije u Bosni i Hercegovini.

Tek ste nam na sastanku 30.01.2020. godine rekli da MUX C nema digitalne podzone, nisu predviđene. Priznali ste da to većinu bh televizija dovodi u konkurentski podređen i neravnopravan položaj. Rekli ste da ćete to ispraviti u nekom narednom procesu digitalčizacije: MUX D ili MUX E. Obzirom da smo svjedoci sporosti realizacije procesa digitalizacije, MUX D ili MUX E možemo očekivati za 5-10 godina. Realno, sadašnje televizije koje ne budu istovremeno uključene u proces digitalizacije u neki od ova tri MUX-a, neće dočekati MUC D ili MUX E, jer ne mogu ekonomski izdržati više od godinu-dvije van digitalizacije zbog konkurentnosti.

Da li je objavljen i gdje zvaničan projekat primarne emisione mreže MUX C, kao što je to slučaj sa mrežom za MUX-A, gdje stanice mogu imati tačan uvid u mrežu predajnika, zone servisa, broj repetitora, frekvencije na kojima će se emitvati program u pojedinim regijama? Ako nije, molimo Vas da ovo objavite prije nego ovaj proces stavljanja u funkciju MUX C započnete.

Na sastanku smo se pogrešno razumjeli na temu (ne)poznavanja digitalizacije. Vlasnici televizija u BiH uglavnom dobro poznaju šta znači i koliko je potrebna digitalizacija emitovanja televizijskog programa. Ali, ono što nismo znali i što smo Vam naglasili, nigdje nisu obkjavljene niti su nam jasne  procedure digitalizacije vezane za MUX C. Pored gorenavedenih , još je mnogo otvorenih pitanja na koje mi nemamo odgovor, a sva su vezana za proces realizacije MUX C ili ostale procedure digitalizacije:

  • Šta sa televizijama koje su emitovale na teritoriji jednog grada/općine, a sada ulaskom u MUX C trebaju emitovati u mnogo većem području sa 8-15 puta većim brojem stanovnika. Mislimo na sadašnju i buduću dozvolu sa aspekta tehničkih, programskih i ekonomskih uvjeta. Je li dovoljno platiti MUX C i time zadovoljavate programske, ekonomske i tehničke uvjete nove dozvole za puno veću zonu servisa i puno veću publiku?
  • Niste pojasnili odnos MUX A, MUX B i MUX C sa aspekta konkurentnosti pružanja usluge prema televizijama. Nejasno je kako se može u svom interesu i u kojem periodu neka televizija opredjeliti za neki od ova tri MUX-a. Molimo Vas i tražimo da ovo pojasnite prije realizacije ovog procesa.
  • Nije pojašnjen ugovorni odnos televizija prema MUX C, što bi moralo biti poznato odmah, prije nego se televizije dovedu u poziciju opredjeljivanja. Televizije moraju znati sadržaj ugovora i šta će se tražiti i davati kao pravo i obaveza tim ugovorom. Molimo Vas i tražimo sadržaj ugovora između nosioca Vaše licence i televizija, a vezan za MUX C.
  • Molimo Vas za pisanu informaciju vezanu za MUX A i MUX B o detaljima stavljanja u proces aktiviranja istih, te detalja koje trebaju televizije poznavati radi optimalnog uključenja u proces digitalizacije.
  • Molimo Vas za pisane procedure ulaska u neki digitalni sistem, bez obzira koji MUX.

S poštovanjem

UPRAVNI ODBOR UDRUŽENJA RTV STANICA